I Postanowienia ogólne 

 • Witryna internetowa pod adresem pl jest prowadzona przez Bisette Agnieszka Bajsert-Korcz odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie, adres: ul. Sportowa 3, 62-002 Suchy Las, REGON: 520744235.
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod adresem bisette.pl, która służy do prezentacji towarów znajdujących się w ofercie Bisette Agnieszka Bajsert-Korcz z siedzibą w Suchym Lesie, adres: ul. Sportowa 3, 62-002 Suchy Las (zwanej dalej: Sprzedawcą), do umieszczania informacji i artykułów dotyczących produktów spożywczych (m.in. skład, kraj pochodzenia i rodzaj produktu) oraz win (m.in. produkcji, odmian i klasyfikacji win) oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych oraz produktów spożywczych, do składania i ewidencjonowania Zamówień.
 • Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr I/B/5/2022 z dnia 12.05.202r. wydane przez Wójta Gminy Suchy Las na podstawie art. 104 KPA (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) i art. 18 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., Poz. 487 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności wnioskowanej lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Suchy Las, o których mowa w art. 12 ust.1 i 2 cyt. ustawy.
 • Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Suchym Lesie (62-002), przy ul. Powstańców Wielkopolskich 39. Kontakt ze sprzedawcą odbywa się poprzez:
 1. adres poczty elektronicznej: bisette.suchylas@gmail.com
 2. pod numerem telefonu: 787 870 077
 3. formularz kontaktowy dostępny na stronie: bisette.pl
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Niniejszy regulamin określa w szczególności:
 1. zasady korzystania z witryny;
 2. zasady dokonywania rejestracji i korzystanie z konta w Witrynie;
 3. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów w Sklepie;
 4. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup Towarów w Sklepie;
 5. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Witryny;
 • Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym.
 1. posiadanie komputera klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Witryny;
 2. dostępu do sieci Internet;
 3. posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash;
 • Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.
 • Witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
 • Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Klienta w toku składania zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Brak akceptacji Regulaminu oraz potwierdzenia akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia dokonanie zakupu lub złożenia Zamówienia w Witrynie.
 • Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Witryny treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 2. korzystania z Witryny w sposób nie zakłócający funkcjonowania domeny bisette.pl
 3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Witryny nie zamówionej informacji handlowej (spam).
 • Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Witryny, a w szczególności z możliwości składania Zamówień lub dodawania komentarzy lub opinii, w tym też może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
 1. podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane, w szczególności odnośnie wieku Użytkownika;
 2. dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 1. 12 Regulaminu
 • Użytkownik, którego konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z punktem poprzedzającym Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Witryny

II Definicje

 1. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 2. Sprzedawca- Bisette Agnieszka Bajsert-Korcz odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie, adres: ul. Sportowa 3, 62-002 Suchy Las, REGON: 520744235.
 3. Witryna- witryna internetowa znajdująca się pod adresem bisette.pl;
 4. Sklep- punkt sprzedaży położony w Suchym Lesie (62-002), przy ul. Powstańców Wielkopolskich  39; telefon: 787 870 077; e-mail: bisette.suchylas@gmail.com;
 5. Towary- towary prezentowane na Witrynie, dostępne w sprzedaży w Sklepie;
 6. Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia za pomocą Witryny;
 7. Konsument- osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Użytkownik- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną odwiedzająca Witrynę;
 9. Gość- Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówienia za pośrednictwem Witryny;
 10. Rejestracja- proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;
 11. Konto- oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na Witrynie;
 12. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 13. Dzień roboczy- dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 III Warunki dokonania zamówień

3.1. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Witryny jest:

 1. a) założenie Konta poprzez wypełnianie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego bądź wypełnienie formularza zamówienia dostępnego w Witrynie jako Gość;
 2. b) podanie niezbędnych oraz prawidłowych aktualnych informacji do realizacji Zamówienia (imię, nazwisko, dokładny adres dostawy, w przypadku gdy Klient wybrał opcję dostawy Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, numer telefonu, adres e-mail, a także datę urodzenia w przypadku gdy Zamówienie Klienta zawiera napoje alkoholowe);
 3. c) potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu;
 4. d) potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Polityki Prywatności;

3.2. Klient składa zamówienie:

 1. a) poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie;
 2. b) w przypadku założenia Konta kolejnych Zamówień można dokonywać z poziomu Konta, logując się w tym celu do swojego Konta w Witrynie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła;
 3. c) telefonicznie pod numerem 787 870 077

Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na podstawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny lub telefonicznie pod numerem wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w Suchym Lesie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 39 (Sklep).

3.3.      Jeśli Zamówienie Klienta zawiera napoje alkoholowe, Klient wybrał opcję odbioru zamówionego Towaru w punkcie sprzedaży, potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Klient zobowiązuje się do odbioru zakupionego Towaru przez osobę, która ukończyła 18 lat. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż Klient:

 1. a) nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz,
 2. b) nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży;

W celu weryfikacji osiągnięcia przez Klienta osiemnastego roku życia, konieczne jest podanie daty urodzenia Klienta w formularzu zamówienia.

3.4.      Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość lub składający Zamówienie telefonicznie) lub zapisany w zakładce Konto (Klient zarejestrowany), potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia, tj.:

 1. a) przedmiot zamówienia,
 2. b) jednostkowa oraz łączne ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. c) wybrana metoda płatności,
 4. d) sposób odbioru Zamówienia,
 5. e) szacowany czas dostawy w przypadku gdy Klient wybrał opcję dostawy Zamówienia przez firmę kurierską, zaś w przypadku gdy Klient wybrał opcję odbioru zamówionego Towaru w punkcie sprzedaży szacowany czas, kiedy Zamówienie zostanie zrealizowane i przygotowane do odbioru.

3.5.      Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia najpóźniej do końca dnia roboczego, następującego po dniu, w którym otrzymał Zamówienie Klienta. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym Dniu roboczym. Po upływie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.

3.6.      Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest wysłanie na adres e-mail podany przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. W przypadku potwierdzenia przyjęcia do realizacji części Zamówienia, umowa sprzedaży zostaje zawarta, co do tej części Zamówienia.

3.7.      Odmowa przyjęcia Zamówienia nastąpi wówczas, gdy:

 1. a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
 2. b) podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
 3. c) Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
 4. d) pojawiły się okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

3.8.      Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail, lub numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość lub składający Zamówienie telefonicznie) lub zapisanego w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany) i:

 1. a) poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar/Towary, wskazując równocześnie jaki jest to termin – jeżeli Klient w ciągu trzech Dni roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane;
 2. b) zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności;
 3. c) wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.

3.9.      Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub z dostarczeniem Towaru do Kupującego (jeżeli Kupujący składając Zamówienie zaznaczył opcję skorzystania z firmy kurierskiej przy odbiorze Towaru), pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia. Informacje te zawarte są również w dokumencie ”Koszty i czas dostawy”, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.10.    Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania.

3.11.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówień, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.

3.12.    Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.

IV Ceny i formy płatności

4.1.      Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującą matrycą VAT) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki, która to usługa jest świadczona na życzenie Klienta przez firmę kurierską zgodnie z cennikiem podanym na Witrynie.

4.2.      Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia, całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty dostawy, jeżeli Klient wybrał taką opcję oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności.

4.3.      Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

 1. a) osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie;
 2. b) za pobraniem, czyli osobiście, gotówką, w przypadku dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej – realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę;
 3. c) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 65109014630000000149642798 z podaniem następujących danych Sprzedawcy: Bisette Agnieszka Bajsert Korcz, ul. Sportowa 3, 62-002 Suchy Las, tytułem przelewu wpisując nr zamówienia określony w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia  – realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy;
 4. d) za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności; wybierając tę formę płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku, po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy.

4.4.      W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za Zamówienie.

4.5.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

4.6.      Akceptując niniejszy Regulamin Konsument wyraża zgodę na doręczenie mu zamiast paragonu faktury VAT dokumentującą zakup Towarów wskazanych w Zamówieniu, jak też wyraża zgodę na to, aby wyżej wskazana faktura VAT została mu doręczona w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Faktury dla Klientów nie będących Konsumentami również są wystawiane w formie elektronicznej i są przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

4.7.      W przypadku zwrotu Towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

 V Odbiór lub dostawa Towarów

5.1.     Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w punkcie sprzedaży położonym w Suchym Lesie przy ul. Sportowej 3, (Sklep) w dni od wtorku do soboty w godzinach 10:00 – 18:00. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej lub innej, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.

5.2.      Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail (Klient składający Zamówienie jako Gość lub składający Zamówienie telefonicznie) lub zapisany w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany). Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar, który zawiera napoje alkoholowe nie będzie wydany osobie, która nie ukończyła 18 lat, a także osobie nietrzeźwej. W przypadku wątpliwości co do wieku osoby odbierającej Towar zawierający napoje alkoholowe, Sprzedawca uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

5.3.      Koszty dostarczenia Towaru przez firmę kurierską, które Klient ponosi oprócz ceny za Towar, są podawane na Witrynie przy składaniu Zamówienia.

5.4.      W przypadku wybrania przez Klienta niebędącego Konsumentem opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.

5.5.      Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym, osobom, które nie ukończyły 18 lat bądź odmawiającym okazania dokumentu tożsamości zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku wątpliwości co do wieku osoby odbierającej Towar zawierający napoje alkoholowe. Kurier uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Sprzedawca będzie uprawniony do złożenia w terminie 3 dni od dnia uzyskania informacji o wystąpieniu tych okoliczności oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy dokumentowej i przesłania na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres e–mail (Klient składający Zamówienie jako Gość lub składający Zamówienie telefonicznie) lub zapisany w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany). Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

5.6.      Towar dostarczany jest przez firmę kurierską pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu Zamówienia. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską tylko na terytorium Polski, w Dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00, na koszt Klienta uwidoczniony w podsumowaniu złożonego przez Klienta Zamówienia. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, skontaktować się na wskazany przez Klienta numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.

5.7.      Czas realizacji Zamówienia, co oznacza skompletowanie przez Sprzedawcę całości Zamówienia oraz przygotowanie Zamówienia do odbioru przez Klienta lub firmę kurierską, wynosi 2 Dni robocze. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu:

 1. a) Zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy – w przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt. 4.3. c) lub d) Regulaminu.
 2. b) Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę – w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt. 4.3. a) lub b) Regulaminu.

5.8.      Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o przekazaniu zamówionych Towarów firmie kurierskiej, przez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres e–mail (Klient składający Zamówienie jako Gość lub składający Zamówienie telefonicznie) lub zapisany w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany).

5.9.      Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia.

5.10.    W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią Zamówienia lub faktury VAT bądź jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.

5.11.    W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie danemu Zamówieniu.

5.12.    W sytuacji, w której zamówione Towary nie zostaną odebrane w terminie 24 godzin przez Klienta Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, informując o tym Klienta w sposób analogiczny jak określony w 5.5. Regulaminu.

VI Prawo odstąpienia od umowy

6.1.      Z zastrzeżeniem pkt. 6.4. Regulaminu poniżej, Konsument może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, zaś w przypadku gdy Towar dostarczany jest przez firmę kurierską w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez Konsumenta lub osobę trzecią, która odebrała Towar. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 2.

6.2.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostarczanego mu przez Sprzedawcę wraz z Towarem, jednak nie jest to obowiązkowe. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: kontakt.bisette.suchylas@gmail.com.

6.3.      Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.

6.4.      Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:

 1. a) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
 2. b) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
 3. c) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

6.5.      Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.

6.6.      Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu na adres:

Bisette Agnieszka Bajsert-Korcz

Powstańców Wielkopolskich 39

62-002 Suchy Las

6.7.      Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

6.8.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.9.      Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.10.    Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Konsumenta otwarte.

6.11.    Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.

6.12.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

6.13.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienie od umowy sprzedaży jeżeli w terminie 21 dni od złożenia Zamówienia, Klient nie dokonał zapłaty za objęte tym Zamówieniem Towary. Sprzedawca odstępuje od umowy sprzedaży, informując o tym Klienta w sposób analogiczny jak określony jak w 5.5. Regulaminu.

VII Reklamacje dotyczące Towarów

7.1.      Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.

7.2.      Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem rękojmia zostaje wyłączona.

7.3.      W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.

7.4       W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu wraz z dowodem zakupu, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.

7.5.      Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta

7.6.      O sposobie jej rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, e-mailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.

7.7.      Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.

VIII Reklamacje w Zakresie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

8.1.      Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Witryny, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

8.2.      Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Witryny.

8.3.      Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Witryny Użytkownik może zgłaszać:

 1. a) mailowo na adres poczty elektronicznej: bisette.suchylas@gmail.com;
 2. b) pod numerem telefonu: 787 870 077;
 3. c) przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronach Witryny.

8.4.      W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Witryny.

8.5.      Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

9.1.      Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 1. a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 3. c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

9.2.      Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

9.3.      Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

X Ochrona prywatności

Zasady przetwarzania Danych Osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w Polityce Prywatności zamieszczonej na Witrynie bisette.pl

XI Prawa autorskie

Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów zamieszczonych na stronie www.bisette.pl, wyglądu i kompozycji tej strony oraz opisów, artykułów i publikacji, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogę być wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody Bisette

XII Postanowienia końcowe

12.1.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

kategorie produktów: